1. Onderzoek

1. Onderzoek

Subsidiescan

Op basis van een globale subsidiescan ondersteunt Van Draeckeburgh bij een eerste
selectie van projecten / investeringen die in aanmerking komen voor stimuleringsregelingen.
We zorgen voor inzicht in de relevante programma’s, de kansen en baten, kosten en risico’s
en een inschatting van de slagingskans voor uw organisatie en project.

Zijn er concrete subsidiekansen dan wordt een vervolggesprek ingepland. Tijdens het gesprek worden de subsidiemogelijkheden toegelicht. Aansluitend ontvangt u een indicatieve subsidieverkenning en een voorstel over de subsidieverwerving.

2. Aanvragen

2. Aanvragen

Adviesrapportage

We stellen een adviesnotitie op met subsidiemogelijkheden, technische alternatieven en een inschatting van de voordelen. Het advies geeft een inventarisatie van de mogelijkheden. Indien van toepassing wordt gekeken naar alternatieven op het plan waardoor een subsidieoptimalisatie gerealiseerd kan worden.

Op basis van het advies wordt gezamenlijk met de klant en het bouwteam het definitieve plan vastgesteld. De kaders van het project worden hiermee duidelijk. Een deadline is hard. Een dag te laat betekent dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen. Wij bewaken de deadlines en informeren u ruimschoots van te voren over het aanleveren van de benodigde informatie.

Het indienen van een goede subsidieaanvraag kost tijd. Aan alle procedures en de wettelijke voorwaarden moet worden voldaan. De juiste stukken moeten volledig en volgens richtlijnen worden ingediend. De plannen moeten correct zijn verwoord. De projectdoelstellingen sluiten veelal wel aan bij de subsidievoorwaarden, maar zeker in het geval van een subsidietender moeten deze goed verwoord worden.

3. Verantwoorden

3. Verantwoorden

Implementatie in bouwteam & deadline management

Het is essentieel dat hetgeen is gepresenteerd ook wordt uitgevoerd en zodanig wordt verantwoord. Een tijdrovend proces en aan regels gebonden. U moet een goede projectadministratie bijhouden. Maar wij laten u zien hoe dat moet en geven praktische handleidingen.
Daarnaast is het belangrijk om gedurende de projectperiode te zorgen dat aan de regelgeving rondom de subsidieprogramma’s wordt voldaan. Dit vraagt aandacht en periodiek contact met uw subsidiespecialist.

Zowel tussentijds als aan het eind van het project moeten rapportages worden aangeleverd. Een accountantsverklaring kan een verplicht onderdeel zijn, wij zorgen voor de voorbereiding hiervan. De subsidiënt moet ook goed worden geïnformeerd over mogelijke wijzigingen in het project die van de belang zijn voor de subsidiebeschikking.

NO CURE, NO PAY

We werken op basis van no cure, no pay. Geen subsidies betekent geen kosten. Wij brengen alleen kosten in rekening wanneer u daadwerkelijk subsidie krijgt toegekend. Werkt u liever op basis van een vaste projectvergoeding of op basis van een vooraf afgesproken uurtarief? Dan kan dit natuurlijk ook.

Subsidie aanvragen?

laatste nieuws

17 april 2018
Expertmeeting ‘Financieren van duurzame investeringen’
17 april 2018
SDE+ voor record aantal zonnepanelen
17 april 2018
SIM helpt monumenten in stand te houden