Subsidiescan

Disclaimer website & digital newsletters

De gegeven informatie op deze website en in de digitale nieuwsbrieven is ter algemene kennisgeving bedoeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de verstrekte informatie. De verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies van onze subsidieadviseurs voor uw projecten. Van Draeckeburgh hecht zorg aan de verstrekte informatie en het onderhoud van haar website en het verstrekken van nieuwsbrieven.

 

Doch kan Van Draeckeburgh niet garanderen dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos, volledig en actueel zijn of als bron voor (investerings)beslissingen kunnen dienen. Van Draeckeburgh wijst iedere aansprakelijkheid dan ook nadrukkelijk van de hand.

 

Aan verandering onderhevig

Van Draeckeburgh wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel Van Draeckeburgh zich inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden kan zij geen garantie bieden over de juistheid van de aangeboden informatie.

 

Copyright

Intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud van onze dienstverlening en stimuleringsregelingen op deze website en in de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan Van Draeckeburgh. Het is niet toegestaan de inhoud van gepubliceerde gegevens voor eigen gebruik te hanteren. Het letterlijk overnemen van teksten, afbeeldingen, logo’s en het gebruiken van tekst voor andere doeleinden, is verboden, tenzij schriftelijk aangevraagd en na toestemming van Van Draeckeburgh.

Disclaimer e-mailberichten

E-mailberichten van Van Draeckeburgh zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie dit is gericht en kan informatie bevatten welke persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar gemaakt mag worden krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst.

 

Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet-bedoelde ontvanger wordt verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen.

 

Afzender noch Van Draeckeburgh staan in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor het tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor afzender noch voor Van Draeckeburgh tot stand.

Van Draeckeburgh kan geen garantie geven over de houdbaarheid van de gegeven adviezen dan wel een verstrekte indicatie van subsidiebedragen en de hieraan verbonden voorwaarden. Aan verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. Van Draeckeburgh wijst er op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze sterk aan wijzingen en veroudering onderhevig is. Wet- en regelgeving omtrent subsidieregelingen wijzigt frequent. Wij adviseren u, voor het aangaan van een (investerings)verplichting te controleren of de aangeleverde informatie nog actueel is.

 

Op de diensten van Van Draeckeburgh rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Op al onze dienstverlening zijn uitsluitend de algemene voorwaarden, disclaimers en privacybepalingen van toepassing.

 

Adviesdiensten

Van Draeckeburgh stelt haar adviezen met zorg op. Wij kunnen echter geen garantie geven op de juistheid van de inhoud, op het realiseren van enig subsidieresultaat of anderszins gewenst resultaat. Wij zijn subsidie intermediair en kunnen geen uitspraken doen over de technische invulling van projecten. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de realisatie van het project conform subsidievoorwaarden en andere wettelijke bepalingen.

 

Indirecte schade

Van Draeckeburgh is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Van Draeckeburgh is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door Van Draeckeburgh aangeleverde of uitgegeven informatie.