Subsidiescan

Prinsjesdag 2021

Gisteren was het de derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Tijdens de troonrede presenteerde de koning de Miljoenennota en Rijksbegroting voor het komende jaar. Het bleek een mooie Prinsjesdag voor duurzame initiatieven!

 

Het kabinet zet aanvullende stappen om de emissie van broeikasgassen tegen te gaan. In totaal investeert het kabinet, bovenop het bestaande klimaatbeleid, ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen. Een groot deel hiervan is voor de uitvoering van het Klimaatakkoord èn om verdere uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. De komende jaren moet de CO2-uitstoot fors verlaagd worden.

 

3 miljard euro van de extra investering in klimaatmaatregelen komt ten gunste van het SDE++- programma, waarmee de opwekking van duurzame energie wordt gestimuleerd. Verder wordt het budget van de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) met 30 miljoen euro verhoogd tot 169 miljoen euro en krijgt het programma gunstigere subsidiepercentages. Voor de versnelde verduurzaming van koop- en huurwoningen wordt wederom budget beschikbaar gesteld. Tot slot zal in 2022 weer budget beschikbaar zijn voor het herbestemmen en in stand houden van rijksmonumenten.

We hebben de Miljoenennota en Rijksbegroting 2022 voor je doorgenomen en de belangrijkste aandachtspunten hieronder samengevat.

 

 

SDE++

Een groot deel van de extra middelen die het kabinet reserveert gaat naar de ophoging van de SDE++ in 2022. Er is 3 miljard euro beschikbaar voor technologieën die bijdragen aan de verduurzaming van o.a. de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

 

MIA/VAMIL

Het kabinet investeert 1,5 miljard euro in verduurzaming van de gebouwde omgeving en verbreding van de energiebesparingsplicht. De fiscale voordelen voor ondernemers worden uitgebreid om in milieuvriendelijke technieken te investeren. In vanaf 1 januari 2022 worden steunpercentages in de MIA/VAMIL opgehoogd.

 

 

SUVIS

Door in te zetten op betere ventilatie in schoolgebouwen zorgt het kabinet voor een gezonde leer- en werkomgeving. Tot 31 januari 2022 is hiervoor een budget van 200 miljoen euro beschikbaar. Voor de periode erna van 1 februari 2022 tot 31 december 2023 is 160 miljoen euro gereserveerd. Over de exacte verdeling van dit budget zal het kabinet later een beslissing nemen.

 

Verduurzaming
Het kabinet neemt ook maatregelen voor versnelde verduurzaming van woningen en maatschappelijk vastgoed.

Onder de noemer ‘nationaal isolatieprogramma’ komt er 500 miljoen euro beschikbaar om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren.

300 miljoen euro is gereserveerd voor tegemoetkomingen bij de aanschaf van hybride warmtepompen.

 

SIM

De afgelopen periode is voor een totaalbedrag van 111,2 miljoen euro aan subsidies toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten.

68,2 miljoen euro is besteed aan de SIM – Subsidieregeling instandhouding monument. 43 miljoen euro is besteed aan de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

Op dit moment is nog niet volledig bekend wat de budgetten worden voor het komende jaar.

In oktober a.s. zullen wij een monumentenspecial publiceren met meer informatie over de subsidies voor rijksmonumenten.

Opdrachtgevers helpen om de optimale oplossing voor hun vastgoed te vinden, zowel technisch als financieel. Dit vraagt om kennis, ervaring, een praktische instelling en overtuigingskracht. Een prachtige uitdaging.

Contactpersoon Vdsf
Mitchell
Subsidie aanvragen?