Subsidiescan

1. Onderzoeken

Subsidiescan
Op basis van een globale subsidiescan ondersteunt Van Draeckeburgh bij een eerste selectie van projecten / investeringen die in aanmerking komen voor stimuleringsrege- lingen. We zorgen voor inzicht in de relevante programma’s, de kansen en baten, kosten en risico’s en een inschatting van de slagingskans voor uw organisatie en project.
Zijn er concrete subsidiekansen dan wordt een vervolggesprek ingepland. Tijdens het gesprek worden de subsidiemogelijkheden toegelicht. Aansluitend ontvangt u een indi- catieve subsidie-verkenning en een voorstel over de subsidieverwerving.

2. Aanvragen

Adviesrapportage
We stellen een adviesnotitie op met subsidiemogelijkheden, technische alternatieven en een inschatting van de voordelen. Het advies geeft een inventarisatie van de mogelijk- heden. Indien van toepassing wordt gekeken naar alternatieven op het plan waardoor een subsidieoptimalisatie gerealiseerd kan worden.
Op basis van het advies wordt gezamenlijk met de klant en het bouwteam het definitieve plan vastgesteld. De kaders van het project worden hiermee duidelijk. Een deadline is hard. Een dag te laat betekent dat de subsidieaanvraag wordt afgewezen. Wij bewaken de deadlines en informeren u ruimschoots van te voren over het aanleveren van de ben- odigde informatie.
Het indienen van een goede subsidieaanvraag kost tijd. Aan alle procedures en de wet- telijke voorwaarden moet worden voldaan. De juiste stukken moeten volledig en volgens richtlijnen worden ingediend. De plannen moeten correct zijn verwoord. De projectdoel- stellingen sluiten veelal wel aan bij de subsidievoorwaarden, maar zeker in het geval van een subsidietender moeten deze goed verwoord worden.

3. Verantwoorden

Implementatie in bouwteam & deadline management
Het is essentieel dat hetgeen is gepresenteerd ook wordt uitgevoerd en zodanig wordt verantwoord. Een tijdrovend proces en aan regels gebonden. U moet een goede project- administratie bijhouden. Maar wij laten u zien hoe dat moet en geven praktische handle- idingen.
Daarnaast is het belangrijk om gedurende de projectperiode te zorgen dat aan de regel- geving rondom de subsidieprogramma’s wordt voldaan. Dit vraagt aandacht en periodiek contact met uw subsidiespecialist.
Zowel tussentijds als aan het eind van het project moeten rapportages worden aange- leverd. Een accountantsverklaring kan een verplicht onderdeel zijn, wij zorgen voor de voorbereiding hiervan. De subsidiënt moet ook goed worden geïnformeerd over mogeli- jke wijzigingen in het project die van de belang zijn voor de subsidiebeschikking.

Subsidie aanvragen?

Onze voordelen

Slagingskans van 96%

Als het gaat om subsidieaanvragen, telt ervaring, focus en kennis. Zelf subsidie aanvragen brengt het risico van fouten met zich mee. Vaak weten we op voorhand al of een aanvraag een goede kans van slagen heeft. Met onze jarenlange ervaring en uitstekende reputatie bij subsidieverstrekkers weten we voor vrijwel al onze projecten subsidie te regelen.

U bespaart tijd

Er zijn circa 3000 subsidieregelingen. Subsidies worden verstrekt door regionale, nationale en Europese over- heden. Allemaal met hun eigen voorwaarden en dead- lines. Subsidie aanvragen is tijdrovend. Onze adviseurs nemen u al het werk uit handen, van aanvraag tot afwikkeling en uitbetaling. Zo kunt u zich blijven richt- en op uw core business.

Min. 25% meer subsidievoordeel

Wij weten alles uit subsidieregelingen te halen. Een aanvraag net iets anders indienen of stimulerings- mogelijkheden combineren, kan aanzienlijk meer voordeel opleveren. Dit kan een combinatie zijn van subsidies, fiscaal voordeel en een laagrentende finan- ciering. Een scherpe analyse door onze specialisten resulteert in een optimale combinatie van subsidie- mogelijkheden voor uw project.

U heeft één aanspreekpunt

Het aantal regelingen wordt steeds uitgebreider, is gesegmenteerd over verschillende inschrijftenders
en is afkomstig van diverse subsidieverstrekkers. Van Draeckeburgh biedt u het voordeel van één aanspreek- punt: uw persoonlijke adviseur zoekt voor u naar pas- sende regelingen en is verantwoordelijk voor al uw subsidieaanvragen.

No cure, no pay

We werken op basis van no cure, no pay. Geen subsidies betekent geen kosten. Wij brengen alleen kosten in rekening wanneer u daadwerkelijk subsidie krijgt toegekend. Werkt u liever op basis van een vaste projectvergoeding of op basis van een vooraf afgesproken uurtarief? Dan kan dit natuurlijk ook.

laatste nieuws

08 juli 2024
Nieuwe Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM)
01 juli 2024
Duurzaam en Saamhorig: Het Project STEK in Rosmalen
27 juni 2024
Financieringsstelsel Monumentenzorg onder de loep